Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) w Paczkowie

Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Żarnowiecka      tel.: 77 43 90 306

Informacja o kolejce w ZOL Paczków                      tel.: 77 40 87 836

 Zakład Opiekuńczo Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację oraz wentylację mechaniczną (respiratoroterapię) osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego a także edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

ZOL posiada łóżka o profilu ogólnym i neurologicznym oraz 3 łóżka do wentylacji mechanicznej.

Procedura przyjęć do ZOL

Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Paczkowie przyjmuje się pacjenta, który zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek pacjenta o umieszczenie w ZOL,
  • skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  • karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel (do ZOL przyjmowani są pacjenci, którzy uzyskali od 0 do 40 punktów w skali Barthel),
  • oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na potrącanie 70% miesięcznego świadczenia z tytułu opłaty za pobyt w ZOL
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (aktualna decyzja organu emerytalno - rentowego wskazująca wysokość pobieranych świadczeń emerytalnych, rentowych lub decyzja organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego, ostatni odcinek renty/emerytury ),

Komplet dokumentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy składać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie (Dział Organizacji i Nadzoru) przy ul. Bohaterów Warszawy 34,         48-300 Nysa (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.25- 15.00). Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ w części obejmującej świadczenia zdrowotne. Pacjenci zobowiązani są wnosić miesięczną opłatę pokrywającą koszty wyżywienia i zakwaterowania, której wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi 70% świadczenia emerytalnego bądź rentowego.

 
Oświadczenie ZOL

Skala Barthel ZOL

Skierowanie ZOL

Wniosek ZOL

Wywiad Piel ZOL